Privacy verklaring en cookiebeleid

Get in Charge, gevestigd aan Jacob Ruijsdaellaan 27

1741 KT Schagen

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Front page

Jacob Ruijsdaellaan 27

1741 KT Schagen

Bezoek alleen op afspraak

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Get in Charge verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@getincharge.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Get in Charge verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om onze dienstverlening te kunnen factureren.

- Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

- Om je de mogelijkheid te bieden contact op te nemen voor informatie.

- Om onze website en dienstverlening te verbeteren.

- Om reacties, feedback en klachten te kunnen verwerken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Get in Charge neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Get in Charge) tussen zit. Get in Charge gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

WordPress > CMSsysteem > geen invloed

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Get in Charge bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tenzij je in onze database als klant wordt geregistreerd, hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

- Voor- en achternaam > halfjaar > eventuele follow-up

- E-mailadres > halfjaar > eventuele follow-up

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website > 2 jaar > om jouw website ervaring te optimaliseren

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Get in Charge verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Functionele cookies

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 

Statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga Getincharge.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gid Getincharge.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Per sessie HTTP Cookie
_gat Getincharge.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen Per sessie HTTP Cookie

 

Third party requests

Dit zijn aanvragen van de gebruiker naar servers toe die niet tot de site behoren. Ondanks het feit dat deze requests geen cookies hebben gezet, kan er wel degelijk informatie over de gebruiker worden verzonden door middel van parameters. Google Analytics werkt bijvoorbeeld op deze manier.

 

Naam Aanbieder Doel
Google Analytics Google Analytics Analyseren websitegedrag

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Get in Charge en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@getincharge.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Get in Charge wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Get in Charge neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@getincharge.nl